top of page

Verksamhetssystem

Verksamhetssystem

För att säkerställa kvaliteten i entreprenaderna arbetar vi i ett digitalt verksamhetssystem, Smartdok. Systemet är anpassat till företaget och innefattar ett komplett ramverk för alla delar av entreprenadarbetet. Det utgör en systemhandbok för upprättande av projektanpassade planer för miljöagerande, kvalitetssäkring och arbetsmiljöplanering. 

Systemet hanterar dokumentation, avvikelsehantering, dagbok, arbetsberedningar, fotodokumentation som administreras av platschefen för respektive projekt. Beställaren har löpande tillgång till denna dokumentation och kan följa framdriften digitalt.

Kvalitetspolicy

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål för varje enskilt projekt. Våra

kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänst av god kvalité och på utsatt datum. Vi står till kundens

förfogande med hög serviceanda och specialkunskap inom anläggningsbranschen.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en av förutsättningar för att vi ska nå våra

uppsatta kvalitetsmål. Därför erbjuder vi anställda fortlöpande utbildning samt en säker arbetsmiljö.

För att ytterligare öka Gösta Ahlquist AB:s anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det

nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar företaget. Var och en i Gösta Ahlquist AB ska ha

kunskap om att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt

kvalitetsarbete, våra tjänster och produkter och att vi ständigt måste arbeta med att utveckla oss inom branschen.

Miljöpolicy

I Gösta Ahlquist AB är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet

att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. Alla inom

Gösta Ahlquist AB tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår

verksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners

arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi negativ

påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda.

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar systematiskt med att förebygga skador och sjukdom på arbetsplatsen. Att ständigt förbättra arbetsmiljön förutsätter ett engagemang från alla anställda oavsett funktion. All personal bidrar till att uppnå målsättningen att ingen ska behöva drabbas av sjukdom eller skada som beror på arbetet.

Vår verksamhet ska kännetecknas av en hög kvalitet, säkerhetstänkande och trivsel på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i vår verksamhet.

bottom of page