top of page

Fågelängsvägen, Skånes Viby

VA

Fågelängsvägen, Skånes Viby

VA

VA-schakt med spontkassetter i befintliga gator, vegetationsytor och
åkermark. Nytt spill- och
dagvattensystem samt
vattenledning.
Rivning av befintliga ledningar.
Servisledningar till fastigheter.
Återställning av gata, vegetationsytor och åkermark.

Beställare:

Kristianstad kommun

Entreprenadtid:

2017

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

bottom of page